Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg & Sociaal Domein

In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.

D66 wil de participatie en zelfredzaamheid van mensen vergroten. Werken moet lonen.

Om de regeldruk en administratieve druk te verminderen op het gebied van zorg, jeugdbeleid en de participatiewet, zijn wij voor een betere samenwerking met aangrenzende gemeenten. Door samenwerking met andere gemeenten en het bedrijfsleven te verstevigen ontstaat er een beter zicht op wat de markt te bieden heeft en wordt o.a. de versnippering van het aanbod teruggedrongen.

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten) samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners. Voorbeelden zijn de succesvolle zorgcentra de Dormig, Dokter Calshof en Heereveld.

In huishoudens met problematische schulden wordt 2,5 keer zo vaak een beroep gedaan op sociale voorzieningen als in andere huishoudens. Daarnaast is er een groep waarbij er vanwege een te hoog inkomen geen beroep gedaan kan worden op ondersteunende regelingen. Wij willen dat alle gezinnen die in (stille) armoede leven worden gezien en een begeleider toegewezen krijgen die het gezin bij de meervoudige problemen ondersteunt. Het inzetten van een financiële coach draagt bij aan het terugdringen van armoedeproblematiek. Vooral kinderen in deze moeilijke situaties hebben extra aandacht nodig.

Wij willen onze waardering en erkenning uiten voor de rol van vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen en mogen professionele zorg niet vervangen, maar waar ze ondersteuning bieden, moet de gemeente dit zo goed mogelijk faciliteren.

>> Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt

>> Door samenwerking met andere gemeenten en het bedrijfsleven te verstevigen ontstaat er een beter zicht op wat de markt te bieden heeft en wordt o.a. de versnippering van het aanbod teruggedrongen

>> Het inzetten van een financiële coach draagt bij aan het terugdringen van armoedeproblematiek. Vooral kinderen in deze moeilijke situaties hebben extra aandacht nodig

>> Mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen en mogen professionele zorg niet vervangen, maar waar ze ondersteuning bieden, moet de gemeente dit zo goed mogelijk faciliteren


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018