Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Een goede financiële huishouding is van groot belang. Het gaat om gemeenschapsgeld, bijeen gebracht door burgers en bedrijven. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Inwoners van Landgraaf mogen verwachten dat de gemeente zuinig en verantwoordelijk met hun belastinggeld omgaat. D66 streeft naar gelijkblijvende lasten voor inwoners. Kostenverhogingen moeten niet op burgers worden afgewenteld, maar via efficiëntieverbeteringen worden gecompenseerd.

Landgraaf heeft een goede financiële positie met gezonde reserves. Echter, met name op het Sociaal Domein zijn er grote financiële risico’s. Voor het afdekken van deze risico’s zijn reserves gevormd die incidenteel tegenvallers kunnen opvangen. Op langere termijn is er echter onvoldoende structurele dekking. In de begroting van 2018 wordt 12,7 miljoen aan de reserves onttrokken. Deze situatie is zorgelijk. De algemene reserve mag niet aangewend worden voor structurele uitgaven. D66 wil een gezonde begroting waar structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten.

>> D66 Landgraaf streeft naar gelijkblijvende lasten voor inwoners. Kostenverhogingen moeten niet op burgers worden afgewenteld, maar via efficiëntieverbeteringen worden gecompenseerd

>> D66 wil een gezonde begroting waar structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018