Steun ons en help Nederland vooruit

Welzijn, gezondheid, sport, onderwijs en cultuur

Deze beleidsterreinen hangen samen. Een integrale aanpak ter bestrijding van overgewicht, obesitas, diabetes, slechte mentale gezondheid en inactiviteit is ons doel. De gemeente Kerkrade scoort slecht op lijstjes over zorggebruik, beweeggedrag, sportparticipatie, etc.

Er zijn allerlei positieve ontwikkelingen bekend over preventief gezondheidsgedrag. Voorkomen is beter dan genezen.

Samenwerking tussen gemeente, scholen, sportverenigingen en professionele sportaanbieders is hierbij van het grootste belang.

Subsidiestromen moeten veel meer gericht zijn op de sociaal maatschappelijke resultaten die sportverenigingen bereiken. De “Open Club” filosofie zien wij hiervoor als leidraad. Professionele ondersteuning door bijvoorbeeld buurtcoaches en combinatiefunctionarissen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Sport en cultuur zijn bij uitstek bindende factoren in de samenleving. Breedtesportverenigingen en culturele clubs geven inhoud aan zaken als samenwerken, doelen stellen, saamhorigheid en vrijwilligerswerk. Zij bieden daarmee het tegenwicht voor de verregaande individualisering van de maatschappij. Vergrijzing, krimp, mobiliteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen veroorzaken dalende ledenaantallen, waardoor het bestaansrecht in gevaar komt.

Samenwerken, professionele ondersteuning en adequaat subsidiebeleid is wat D66 Kerkrade betreft het antwoord. Het accentueren van gemeentegrenzen is kortzichtig en inefficiënt.

De start die in Kerkrade is gemaakt met JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht) is positief. Goede accommodaties, professionele ondersteuning en het structureel betrekken van het onderwijs hierbij is cruciaal.

De decentralisatie van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om een continu proces van monitoring, kwaliteitstoetsing en verantwoording.

De gemeenteraad moet in staat worden gesteld haar controlerende taak op deze terreinen te kunnen vervullen. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende.

Goede doelmatige zorg, hulpmiddelenverstrekking, jeugdzorg en zorg voor mensen met een beperking moet vanzelfsprekend zijn, mantelzorg én de ondersteuning van mantelzorgers door professionals, is van het grootste belang.

Gezondheidsproblemen, armoede, eenzaamheid en sociaal isolement versterken elkaar en komen zeker niet alleen bij ouderen voor. Kerkrade dient een actieve, initiërende gemeente te zijn die zich bewust is van problemen, deze opzoekt en aanpakt. Samenwerken met andere gemeenten en zorgaanbieders moet. De centrale positie van de zorgvrager is evident. Oplossen, dicht bij de burger, niet bureaucratisch en efficiënt moet centraal staan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018