Steun ons en help Nederland vooruit

WERK AAN DE WINKEL web-versie

D66-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 VOOR KERKRADE

Voorwoord lijsttrekker Eveline Engels

Er is werk aan de winkel, in Kerkrade en in Parkstad.

Inleiding

Met name het ontbreken van perspectief voor jongeren is D66 Kerkrade een doorn in het oog.

Samenwerking

Deelnemen aan de regionale discussie over herindeling. Aan de kant blijven staan is geen optie.

Welzijn, gezondheid, sport, onderwijs en cultuur

Samenwerking, professionele ondersteuning en adequaat subsidiebeleid

Klimaat, natuur, mileu

Voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk,

Euregio

Als grensregio’s gezamenlijk een sterke lobby opzetten en de problematiek in Den Haag nadrukkelijk aan de orde stellen

Ruimtelijke ordening

Tijdig anticiperen op de nieuwe Omgevingswet die (vooralsnog) in 2021 van kracht wordt

Werkgelegenheid

Banen scheppen is een regionaal vraagstuk

Toerisme en recreatie

Inzetten op langdurig verblijfstoerisme

Deelname aan landelijke proef gereguleerde wietteelt

Deelname aan de landelijke proef, gezamenlijk oppakken met de gemeenten in Parkstad

Nawoord Alexander Pechtold

D66 geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.