Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg, participatie en diversiteit

Wie zorg en tijdelijke ondersteuning nodig heeft, moet deze te allen tijde kunnen krijgen – en als dat nodig is in een maatwerkvoorziening – op basis van het vertrouwen in het individu en in diens bereidheid om ook anderen te helpen en zelf zo fit mogelijk te blijven.
In het sociaal domein staan zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling centraal, mede om vereenzaming van ouderen te voorkomen.
In de samenleving telt iedereen mee, ongeacht afkomst, genderidentiteit of geaardheid. De gemeente bevordert diversiteit waar ze kan.

D66 zet zich in Heerlen in voor:

 Zorg

 • Investeren in preventie; voorlichting op scholen en in wijken, stimuleren van bewegen, een goede relatie met de GGD; aandacht voor overgewicht bij jongeren (Jongeren Op Gezond Gewicht)
 • Meedoen aan projecten of experimenten positieve gezondheid
 • De zorg zo dichtbij mogelijk bij de mensen organiseren, bij voorkeur in de eigen wijk met laagdrempelige toegang
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en ontlasten
 • Hergebruik van hulpmiddelen die kunnen helpen bij een ziekte of een beperking
 • Medewerking wanneer mensen met een PGB hun eigen zorg willen regelen
 • Door samenwerking tussen gemeenten voorzieningen bereikbaar en betaalbaar houden voor mensen met zeldzame ziekten of beperkingen.
 • Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen.

Participatie

 • Experimenten opdat mensen zoveel mogelijk participeren in de samenleving; kijken naar wat mensen kunnen en willen zodat iedereen mee kan doen
 • Snelle hulp bij schuldenproblematiek om erger te voorkomen
 • Oog voor verborgen armoede, in het bijzonder onder ZZp-ers en kinderen
 • Sociale participatie: actieve deelname aan het leven in de eigen buurt
 • Instandhouding, ondanks bezuinigingen, van de sociale werkvoorziening zoals het WOZL, Baanbrekend Werk en WerkvoorHeerlen

Diversiteit

 • Meer voorlichting over diversiteit bij onderwijsinstellingen en specifieke aandacht voor LHBTI-jongeren binnen de gemeente
 • Beleid op basis van de aanbevelingen in het Diversiteitspact Limburg, en ondertekening door de gemeente als werkgever van het Charter Diversiteit.
 • Specifieke aandacht voor LHBTI van 55 jaar en ouder, bijvoorbeeld door stimulering van zorgaanbieders om het kwaliteitslabel De Roze Loper te verwerven
 • Specifieke aandacht voor LHBTI onder vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers met een bi-culturele achtergrond

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018