Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en onderwijs

 

Voor de komende periode zet D66 Parkstad in op verdere verbetering van het ondernemingsklimaat. Dat leidt tot meer werkgelegenheid. Verder is de inzet erop gericht dat de jeugd goed opgeleid wordt, zich hier thuis voelt en voldoende perspectief heeft.

 

 

D66 zet zich in Heerlen in voor:

Verruiming van mogelijkheden voor ondernemers,
via de filosofie van 3 x A: Aqcuireren, Aanjagen en Activeren

 • Klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie: accountmanagers openen deuren voor ondernemers en bedrijven, en acquireren van nieuwe bedrijven
 • Het aanjagen van innovatie en ondernemerschap via o.a. het Fonds Economische Structuurversterking en Regeling Ruimte voor Ondernemerschap
 • Het activeren van mensen door hen naar betaald werk te begeleiden. Het succesvolle project VDL-Nedcar dient verder te worden uitgerold

Verder wil D66 op economisch gebied

 • Afbouw van onnodige regelgeving en bureaucratie, versnelling en vereenvoudiging van vergunningsprocedures
 • Het werken via één loket. Zowel via het Ondernemershuis als via het Werkgeversservicepunt
 • Publiek-Private Samenwerking met marktpartijen, met goede afspraken over de risicoafdekking
 • Het stimuleren van cultureel ondernemerschap door meerjarige subsidie-afspraken (de zogeheten ’beleidsgestuurde meerjarige contractfinanciering’) en verzelfstandiging, zoals in het geval van Schunck succesvol gebeurd is
 • Heerlen aandragen als Experimenteerruimte voor grensoverschrijdend ondernemen in Parkstad en Euregio, zoals ook reeds gebeurd is met betrekking tot Avantis

Onderwijs

 • Goed basisonderwijs in alle wijken handhaven, door schaalvergroting, ook over gemeentelijke grenzen heen en het opzetten van brede scholen, naar voorbeeld van de Molenberg
 • Investeren in adequate onderwijshuisvesting, zoals de nieuwbouw van St Jan en huisvesting van basisschool Tarcisius in de oude HTS
 • Experimenteren met het nieuwe concept het Integraal Kindcentrum: school, crèche en voor-, tussen- en naschoolse opvang in één gebouw vanuit integrale aanpak en begeleiding
 • Volledige onderwijsketens en het creëren van stageplaatsen in samenwerking met werkgevers en het MKB, zoals de Zorgacademie; onderzoek samen met onderwijsveld en bedrijfsleven naar invoering van duaal leren op vbo en mbo-niveau
 • Projecten zoals Baanbrekend werk en VDL Nedcar om mensen naar betaald werk te begeleiden
 • Stimuleren van cultuureducatie en praktijkgericht onderwijs op scholen t.b.v. het vergroten van de motivatie, bewustwording en identiteit, zoals het Broeklandcollege bijvoorbeeld als excellente school laat zien
 • Aandacht voor laaggeletterden, door beschikbaarheid van specifiek onderwijs, actief aanbieden van specifiek onderwijs en rekening houden met laaggeletterdheid bij alle communicatie en contacten tussen de gemeente en burgers
 • Met de Smart Services Campus zorgen voor innovaties in het beheer en analyse van grote en aan elkaar gekoppelde geautomatiseerde databestanden. Deze moeten in samenwerking met het bedrijfsleven (waaronder het MKB) en overheid leiden tot nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018