Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit en bereikbaarheid onderwijs

Voor D66 Beekdaelen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Onderwijs is de sleutel voor succes en persoonlijke groei. D66 knokt voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen; met extra aandacht voor ontdekkend leren, techniek, cultuureducatie, sport, buurtalen en grensoverschrijdende samenwerking.

Als deze kwaliteit in het geding komt als gevolg van een te ver afgenomen leerlingenaantal, vinden wij dat we samen met de schoolbesturen, schoolleiding en inspraakorganen van de school tot de beste oplossing moeten komen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Fusie van scholen kan daarbij noodzakelijk zijn. Ook vindt D66 Beekdaelen de bereikbaarheid van de scholen belangrijk, met name voor fietsende kinderen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen blijven gaan. Buiten dat kinderen zo in beweging zijn, krijgen zij meer verkeerservaring en voorkomen we verkeersinfarcten in straten en parkeerplaatsen rondom scholen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod van openbaar onderwijs, op dit moment zijn er in Beekdaelen geen scholen voor Openbaar onderwijs. D66 wil dat de gemeente met schoolbesturen in gesprek gaat over de mogelijkheden met betrekking tot het aanbod van openbaar onderwijs.

D66 vindt dat de gemeente Beekdaelen ook open moet staan voor innovatieve aanpakken samen met onderwijs en ketenpartners. De problematiek van thuiszitters moet aangepakt worden. De inzet van de leerplichtambtenaren moet gericht zijn op preventie, snelle signalering en handhaving. Jongeren mogen niet langs de kant komen te staan. D66 Beekdaelen zet in op gezonde en veilige scholen. Dit betekent onder andere dat aandacht moet worden besteed aan gezonde voeding, een gezonde leefstijl, respect, tolerantie en het voorkomen van radicalisering. We willen scholen als partners betrekken zodat effectiever kan worden ingezet op gedragsbeïnvloeding die past bij deze uitgangspunten.

Doelstellingen

  • Veilige fietsroutes creëren en onderhouden
  • Stimuleren van brede scholen
  • Samen met scholen inzetten op een effectieve gedragsbeïnvloeding

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018